Reklam
Reklam
Lalekent li Olmak Bir Ayrıcalıktır. - 11 Ağustos 2022, Perşembe Google+

Yönetim Planı

 LALEKENT  SİTESİ  YÖNETİM  KURULU

BAŞKAN

Mehmet  Uzunlu

***

Başkan Yardımcısı : Günay Gençer

***

 Başkan  Yardımcısı :  Hayati Birden

LALEKENT  SİTESİ 

MÜDÜR

İSLAM_12

İslam  GÜLALİ

0536 302 0779

 

  İLETİŞİM   :

Tel :  0252  564 00 91

Fax:  0252  564  00  92

Cep :  +90

E_mail : lalekent @ hotmail.com

BANKA  HESAP  NUMARALARI

Akbank    Milas  Şubesi

Hesap  No : 02530085229

İş Bankası    Milas  Şubesi

Hesap  No:   36200785911

İban     No:  TR 60 0006 4000 0013 6200 785 911

LALEKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI

ADA NO PARSEL NO BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI

130 1 44

131 1 72

133 1 58

134 1 72

136 1 10

137 1 20

138 1 34

139 1 58

YÖNETİM PLANINDA GEÇEN ÖNEMLİ TANIMLAR

a. Ana gayrimenkul : Kat Mülkiyetine konu olan gayrimenkulün tanımı (KMK.Md.2/a)
Bağımsız bölüm ile eklentilerini kapsar.

b. Bağımsız bölüm : Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre özel mülkiyete konu olan
bölümlerden her biri (KMK Md.2/a, 50)

c. İşletme projesi : Kat Mülkiyetine konu olan gayrimenkulün kat maliklerinin ortak gider paylarından oluşan yıllık faaliyet bütçesi.

d. Kat Malikleri kurulu : Ana gayrimenkulün tüm bağımsız bölüm maliklerini bir araya gelmesi
ile oluşan yönetim ve karar organı. (KMK.Md.27) Genel Kurulla ayni
anlamı taşır.

e. Ortak yerler : Ana gayrimenkulün ve var ise bağımsız bölümlerinin dışında kalan
ortak kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleridir.

f. Yönetim planı : Ana gayrimenkullerin yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini
Yönetim, Denetim ve Temsilciler kurullarının görev, yetki ve haklarını,
kat maliklerinin sorumluluklarını ve diğer hususları gösteren bütün kat
maliklerini bağlayan sözleşme hükmündeki yazılı belgedir.

g. Eklenti : Bağımsız bölümlerin dışında olup, ana yapının oturduğu zemin içinde
ve bağlı olduğu müşterek parseller bünyesinde yer alan doğrudan doğruya
o bölüme tahsis edilmiş yerlerdir.

h. Bahçe kullanım alanı : Villaların dışında (ana yapının dışında) kalan ve tüm kat maliklerinin
ortak mülkiyeti olan ancak, yeşil alanların korunması, bakımı, temizliği ve
muntazam olarak bulundurulması için geçici işaretlerle belirtilerek kat
maliklerinin kullanımına verilen bahçe alanlarıdır.

YÖNETİM PLANI

1. GENEL HÜKÜMLERİ

1.1. Bu yönetim planı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve bu konuda değişiklik yapan 2814 ile 5711 sayılı Kat Mülkiyeti kanunun hükümlerine göre hazırlanmıştır. Bahse konu yer Muğla ili Milas ilçesi, Kazıklı koyunda bulunan tapu kaydına bağlı tüm ada ve parsellerde yer alan ana gayri menkul üzerinde iki katlı ikiz yapı nizamında 368 adet müstakil villa ve sosyal tesislerden ibarettir.

1.2. Bu planda yer alan hükümler müşterek ana gayrimenkul için konut maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmündedir.

1.3. Ana gayrimenkulun bağımsız bölümlerine tahsis edilen ikiz villaların dışında kat mülkiyeti kanununun 4 maddesinde sayılan yerler, bahçe alanları, geçiş yolları , ortaklaşa kullanma, koruma ve faydalanma için zorunlu olan sair yerler ve tesisler kat maliklerinin ortak yerleridir.

1.4. 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununa tabi işbu gayrimenkul üzerindeki ana yapı,368 müstakil iki katlı ikiz villa ve muhtelif yönetim binası, sosyal tesisler, market, su istasyonu, spor alanları, su depoları, yüzme havuzu, havuz makine dairesi, atık su çukurları, elektrik, su ve sıhhi tesisat şebekeleri, plaj alanı, güvenlik kontrol hizmet binası, işçi lojmanları, çocuk parkları, otoparklar, yeşil alanlar, zeytin, meyve ağaçları ve site içi yolların oluşturduğu ortak mekanlardan oluşmaktadır.

1.5. Ana gayrimenkul 368 adet iki katlı müstakil villalardan oluşmuştur. Bağımsız bölümlere tahsisli alan ve eklenti yoktur.Ancak villalar için bahçe kullanım alanları vardır. Bu ortak alan üzerinde herhangi bir tesis yapılamaz. Tel örgü ve duvar ile bölünemez. Binaların çatı ve çatı müfredatı ikiz villa konumundaki iki komşu villanın ortak kullanım alanıdır.

1.6. Kat Mülkiyeti kanunun 4’ncü maddesinde sayılan yerleri ile, kat maliklerinin ortaklaşa kullanma, koruma veya faydalanmaları için zaruri olan diğer bölümleri ( alanları) de ortak yerlerdendir..

1.7. Bu Yönetim planı ve planda yapılacak değişiklikler bütün kat maliklerini, onların kanuni mirasçılarını ve bağımsız bölümü adına geçirenleri, satış veya herhangi bir yolla edinecek olanları, temsilciler kurulu, yönetim ve denetim kurulu üyelerini ve tüm kat maliklerini bağlar.

1.8. Yönetim planının değiştirilmesi için 368 ikiz villadan oluşan bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.

1.9. Tapu sicilinde veya konut malikleri arasındaki sözleşmelerde işbu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde; 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan tüm kanunların, Medeni kanun ve diğer kanunların emredici hükümleri uygulanır.

2. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

2.1 Malikler, Kat Mülkiyeti kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan tüm
kanunlar ve sözleşmelerde, yönetim planındaki hükümler saklı kalmak
şartıyla kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde medeni kanunun maliklere
tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir.

2.2 Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde, dış cephe ve ikiz yapı villasının tavan
taban veya duvar ile birbirlerine bağlantılı bulunan bölümlerinde ana yapıya zarar
verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamazlar.

2.3 Kat malikleri konutlarını pansiyon olarak kullandıramazlar ve kiraya veremezler.

2.4. Kat malikleri kendilerine ait gayrimenkul ve ortak yerlerine, medeni kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve bu yerlerden; kanun, sözleşme ve yönetim planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptirler.

2.5 Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına itina göstermeye
ve konutların proje ve mimari durumlarını korumaya mecburdurlar.

2.6 Kat malikleri konutlarında kat ilavesi, balkonların kapalı hale getirilmesi, binalara eklenti yapılması, çatı kiremitlerinin kaldırılarak başka çatı kaplama malzemeleri ile kapatılması, yaya geçiş yollarının çeşitli şekilde daraltılarak zorlaştırılması veya engellenmesi veya tamamen kaldırılması, yeni yaya yolu yapılması, değiştirilmesi, ortak alan olan bahçelere tel örgü, çit, duvar vs.çekilmesi, bu alanlara çardak, kamelya vs.yapılması, dış cephelerde, kapılarda, pencerelerde, panjularda badana ve boya değişikliği yapılması Kat Mülkiyeti Yasasının amir hükmü gereğince tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça yapamazlar ve yaptıramazlar.

2.7 Kat malikleri villaları dışındaki ortak yerlere çöp, moloz ve kirletici artık bırakamazlar.
Park yeri dışında arabalarını park edemezler.

2.8 Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümleri eklentilerini ve gerekse ortak yerleri kul-
kullanırken iyi niyet kaidelerine uymak zorundadırlar.

2.9 Kendi bağımsız bölümlerini genel ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.

2.10 Mesken olarak gösterilen bağımsız bölümleri hiçbir şekilde işleri maksatlı kullanamazlar.

2.11 Kat malikleri ortak yerlerde; birden fazla kedi, köpek ve tavuk gibi hayvanları kesinlikle besleyemezler. Ayrıca kendi bağımsız bölümlerinde de olsa çevreyi rahatsız eden gürültü yaratan, saldıran ve ısıran hayvan barındıramazlar.

2.12 Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler; eğlenceli toplantılarında, diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi, site yönetim kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar. Bu gibi eğlenceler en geç saat 23.00 de sona erdirilir. Ancak Yönetim Kurulundan izin alınması halinde bir saat uzatılabilir.

2.13 Site sakinleri radyo ve müzik aletleri ile benzeri şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.

2.14 Site sakinleri bağımsız bölümleriyle eklenti ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar ve diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde koku, duman ve toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.

2.15 Kat malikleri diğer bağımsız bölümlerle eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindedirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle konut malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararları genel masrafa dahil edilir. Ancak bu onarım işinde kat maliklerinden kusurlu olan var ise Site Yönetim kurulu kararı ile bu masraf kusurlu konut malikine rücu edilir.

2.16 Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda yönetim planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

2.17 Kat malikleri konutlarını kendisinin dışında herhangi bir sebeple başkasına tahsis etmeleri halinde en geç iki gün içinde konutta bulunan kişilerinin kimlik bilgilerini 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereğince Yönetime bildirmek zorundadırlar. Bu bilgileri vermeyenler siteye alınamaz.

2.18 Site sakinlerinin çocukları tarafından meydana getirilen zararları derhal ödemeye veya gidermeye mecburdurlar.

2.19 Site içersinde kurallara aykırı, sürücü belgesiz ve 20 KM.nin üzerinde hızlı araç kullanılamaz.

2.20 Ortak yerlere çöp atılmaz, yollara moloz ve inşaat artıkları, (taş, kum, toprak) dökülmez. Aksi taktirde Genel Kurulun belirleyeceği oranlar dahilinde site Yönetimince para cezası uygulanır.

2.21 Kat malikleri konutlarıyla ilgili tamirat ve tadilat işlerini 15 Haziran – 15 Eylül tarihleri arasında yaptıramazlar. Konutlarında yapılacak onarım ve tadilatlar için on gün önceden site yönetimine bilgi vermek zorundadırlar.

GENEL GİDERLERE KATILMA

3.1 Kat maliklerinden her biri bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile
yönetici, güvenlik görevlisi, bahçıvan, bekçi vb.nin aylıkları gibi giderler ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve toplanacak avansa eşit olarak katılır.

3.2 Sitenin müşterek sigorta primi masraflarına konut payı oranında katılmakla yükümlüdür.

3.3 Kat maliklerinden hiçbiri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ile sürmek suretiyle gider ve avans payı ödemekten kaçınamaz.

3.4 Konut sahibi kendine ait bağımsız bölümün güneş enerjisi ve ısıtma sisteminin bakım ve kullanımından doğrudan doğruya kendisi sorumludur. Bu sorumluluk komşu hakları ve menfaatlerini ihlal etmesi halinde site yönetimi gerekli görürse müdahale eder.

3.5 Ortak alanlara ait kullanımlarda; kat malikleri veya onun bağımsız bölümlerinden faydalanan kimsenin kusurlu bir hareket ve istemi sonucu zarar ve hasara sebep olması halinde söz konusu zarar site yönetimince konut malikine rücu edilir.

3.6 Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, yönetim kurulu tarafından yönetim planına, 634 sayılı kat mülkiyeti kanunda değişiklik yapan tüm kanunlar ve genel hükümlerine göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir; Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için kanuni faiz hesabıyla gecikme tazminatı ödemekte yükümlüdür.

3.7 Bağımsız bölüm kiraya verilmiş ise; avanstan veya ortak giderlerden kendine düşen paydan, kiracı ile müştereken ve müteselsilin sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür. Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

3.8 Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle, diğer kat maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kat mülkiyeti kanunun 25’nci maddesi uyarınca kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler.

Y Ö N E T İ M O R G A N L A R I

= GENEL KURUL (K.M.K.)

= TEMSİLCİLER KURULU

= YÖNETİM KURULU

= DENETİM KURULU

4. GENEL KURUL (K . M. K.)

4.1 Kat Malikleri kurulunun yıllık toplantı ve gündemi :

4.1.1 Kat malikleri kurulu her yıl 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında yönetim kurulunun
yazılı çağrısı ile toplanır. Her toplantıda kat malikleri kurulu üyeleri arasından o toplantıyı yönetmek için bir başkan, iki divan üyesi seçilir.

4.1.2 Toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulu tarafından belirlenerek toplantı gününden en az 15 önceden tüm bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü olarak bildirilir. Bu bildiride birinci toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının en geç bir hafta sonra hangi saate, nerede yapılacağı ayrıca belirtilir.

4.1.3 Önemli bir sebebin çıkması halinde, yönetim veya denetim kurulunun yahut kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine kat malikleri kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda; toplantının sebebini belirten bir taahhütlü mektup gönderilmesi şarttır.

4.1.4 Kat malikleri kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayısı ve arsa payı bakımından yarıdan bir fazlası ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

4.1.5 Kat Mülkiyeti kanununda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan özel hükümler saklıdır.(Kat Mülkiyeti kanunu madde : 24,28,34,42,44 ve 45 ) işlem görür.

4.1.6 Her yıl 15 Temmuz -!5 Ağustos tarihlerinde yapılan kat malikleri kurulu toplantısında, bir başkan ve iki üyeden oluşan ‘’SİTE YÖNETİM KURULU’’ ve iki üyeden oluşan ‘’DENETİM KURULU ‘’ nu seçer. Ayrıca., parsel bazında temsil edilmek üzere yüzde on nisbetinde 37 kişiden oluşan ‘’ TEMSİLCİLER KURULU ‘’ üyelerini seçer.

4.1.7 Kat malikleri kurulu yeni yıla ait yönetim kurulunun yürüteceği yönetim projesini ve faaliyet bütçesini görüşür ve onaylar
.
4.2 Temsil, oy hakkı ve Karar yeter sayısı

4.2.1 Lale Kent Site Kat malikleri kurulunun her bir üyesi bir oy hakkına sahiptir.

4.2.2 Ayni şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkına sahiptir. Ancak, bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

4.2.3 Bir bağımsız bölüme birden fazla kimse malik ise, kat malikleri kurulunda, bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.

4.2.4 Kat maliklerinden her biri; diğer kat malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler. Ancak bir şahsın asaleten veya vekaleten vereceği oy sayısı, üç oydan fazla olamaz.

4.2.5 Kat maliklerinden biri ehliyetsiz (çocuk, akıl hastası v.s.) ise yerine kat malikleri kuruluna, kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

4.2.6 Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki, kat malikleri kuruluna ve görüşmelere katılabilir, fakat o iş hakkında oy veremez.

4.2.7 Genel kurul toplantılarında yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı bir hafta sonra ayni gün ve saatte yapılır. Bu toplantıda toplantı yeter sayısı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir.

4.3 Alınan Kararların Karar Defterine Yazılması :

4.3.1 Kat malikleri kuruluna ait kararlar; sıra numaralı ve her sayfası noterlikçe mühürlenmiş karar defterine, kurul başkanlık divanı tarafından yazılır. Kararlar toplantıyı yöneten divan başkanı, divan üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Kararlara aykırı oy veren kat malikleri de aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar. Bu kararlara ayrıca hazır bulunanların listesi eklenir.

4.3.2 Kat malikleri kurulunca alınan kararlar; toplantıya katılmamış olan kat maliklerine ve gerekiyor ise, bağımsız bölümde oturan kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara yönetim kurulu tarafından günün uygun iletişim araçları ile duyurulur.

4.3.3 Kat malikleri genel kurulu toplantılarında alınan kararlar site yönetim kurulunca değerlendirilir ve uygulamaya alınır.

5 TEMSİLCİLER KURULU

5.1 Temsilciler Kurulunun seçimi :

5.1.1 Temsilciler kurulu üyeleri, kat malikleri kurulu üyeleri arasından aşağıda cetvelde sıralanan
Ada temsilci sayısına göre yeter sayıda adaylar arasından her yıl 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak toplantıda her parsel için aşağıda sıralanan temsilci sayısı ve bu sayının yarısı kadar yedek üyeleri ile birlikte dört yıllığına seçilir.
LALEKENT SİTESİ PARSELLERE GÖRE VİLLA ADEDİ VE TEMSİLCİ SAYISI

PARSEL VİLLA SAYISI TEMSİLCİ SAYISI

130 44 4
131 72 7
133 58 6
134 72 7
136 10 1
137 20 2
138 34 4
139 58 6

TOPLAM 368 37

5.1.2 Seçim sonuçları divan başkanlığınca hazırlanan tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar noter
tasdikli kat malikleri karar defterine yazılır ve imzalanır.

5.1.3 Temsilciler kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir başkan vekili ve iki üye-
den oluşan başkanlık divanını seçer.

5.2. Temsilciler Kurulunun yetki ve sorumlulukları :

5.2.1 Temsilciler kurulu 634 sayılı KMK.ve kendi oluşumunu gerçekleştiren yönetim planının
öngördüğü koşullarda kendi yapısından güç alarak site yönetimine ait yönetim, denetim, bütçe uygulamaları ve site ihtiyaçlarının tespitine ilişkin önerilerde bulunur ve uygulamaları izler.

5.2.2. Temsilciler kurulunun kararları; 634 sayılı KMK. da ön görülen hükümlere aykırı olamaz

5.2.3 Temsilciler kurulu her yıl kat malikleri genel kurulu öncesinde uygulamaya alınacak site
İşletme projesi ve yıllık faaliyet bütçesini gözden geçirir. Bu konuda kat malikleri genel
kuruluna görüş ve önerilerde bulunur
.
5.2.4 Temsilciler kurulu kat maliklerinin ortak giderlere katılım paylarını belirleyen yıllık işletme
Projesi ve uygulama bütçesi hakkında görüş bildirir.

5.2.5 Temsilciler kurulu gerekirse kat malikleri genel kurul kararı ile yönetim ve denetleme
Kurulunun yıllık faaliyet ve harcamalarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını inceler.

5.2.6 Lalekent sitesini oluşturan parseller, ortak kullanım alanları, yeşil alanlar, spor alanları, su
depoları, arıtma tesisatı, trafo ve enerji istasyonları, motorlu araçlar, işletim makine tesisatı,
yollar,tretuvarlar, otoparklar, market, su istasyonu, havuz ve ortak yönetim yeri ve sosyal
tesisler imar adaları ve ortak yapıların projelerine aykırı her türlü girişimlerin önlenmesine
ilişkin ortak ilke ve kararı gözden geçirir.

5.2.7 Temsilciler Kurulu ortak yapı alanlarının kullanılması, kiralanması, bakımı, onarımı, inşası,
işletme ve yönetimine ilişkin görüş bildirir.

5.2.8 Temsilciler Kurulu üyelerinin toplantı ve çalışmalarında ihtiyaç duyulan giderlerin karşı-
lanması için yıllık işletme bütçesinden yeterli karşılık ve fon ayrılır. Bu harcamalarda lüks ve gereksiz giderlere yer verilmez.

5.2.9 Temsilciler kurulunun toplantı ve çalışmaları için yapılan harcamaları oluşturan fatura ve
belgeleri, Temsilciler kurulu başkan ve divan üyelerince tespit edilen tutanakla Site Yönetim Kuruluna aktarılır.

5.3 Temsilciler Kurulunda toplantı ve çağrı

5.3.1 Temsilciler kurulu her yıl biri kat malikleri genel kurulundan bir hafta önce olmak üzere yıl-
da iki defa toplantı yapar. Bu toplantılara site başkanını da davet eder.

5.3.2 Temsilciler kurulu başkanı bu toplantıların gündemi, yeri, tarihi ve saatini üyelere on beş gün
önceden bildirir.

5.4 Temsilciler Kurulunda kararlara katılma ve oy hakkı.

5.4.1 Temsilciler kurulunun her üyesi bir oy hakkına sahiptir.

5.4.2 Toplantıya katılamayan temsilciler kurulu üyesi, iki toplantı üst üste olmamak kaydı ve başkanlık divanına haber vermek suretiyle kat maliki kurulu üyesi başka bir kişiyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir.

5.4.3 Temsilciler kurulu işletme projesi ve faaliyet bütçesine ilişkin harcamalara ait tespit ettiği aksaklıkları genel kurul öncesinde yönetim ve denetim kurullarına yazılı bir rapor halinde bildirir.

5.5 Temsilciler Kurulunda oylama ve karar yeter sayısı

5.5.1 Toplantı karar yeter sayısı temsilciler kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Kararlar top-
lantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

5.5.2 Temsilciler kurulu olağanüstü koşullarda kendi üyelerinin 2/3 çoğunluğunun istemi ve yazılı
gündem açıklanarak olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

5.5.3 Alınan kararların yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması “ görüşmelerin yenilen-
mesi “ toplantıya katılanların 2/3 oy çokluğuyla yeniden görüşmeye alınır.

5.6 Temsilciler kurulunda kararların yazılması ve imzalanması

5.6.1 Lalekent sitesi temsilciler kurulunun kararları kurul başkanı tarafından noter onaylı “Temsil-
ciler Kurulu Karar defteri” ne yazılır. Toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır.

5.6.2 Alınan kararlara aykırı oy verenler aykırı görüşlerini açıklayarak karar defterlerini imzalarlar.

5.6.3 Lalekent Sitesi “Temsilciler Kurulu Karar Defteri”, inceleme raporları ve kıymetli dokümanlar
Temsilciler kurulu başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Başkanlar değiştikçe eski ve yeni başkan arasında devir teslim edilerek bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar Temsilciler Kurulu başkanınca ilgili dosyada saklanır.
5.7 Temsilciler Kurulunun kararlarının bağlayıcılığı

5.7.1 Temsilciler kurulunun kararları, kat malikleri kurulunun onaylanmasını müteakip alınan karar-
lar KMK. Kararları niteliğinde işlem görür.

5.7.2 Temsilciler Kurulunun kararları 634 sayılı kat mülkiyet kanuna aykırı olamaz. Lalekent sitesi
Yönetim projesi kapsamında bulunan Site Yönetim ve Denetim Kurulunu, bağımsız bölüm
Maliklerini 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu hükümleri dahilinde bağlar.

6 YÖNETİM KURULU

6.1. Yönetim Kurulu seçimi,

6.1.1 Kat Malikleri kurulu her yıl 15 Temmuz – 15 Ağustos tarihleri arasında Site Genel kuru-
luna katılanların yarıdan bir fazlasının oy çokluğu ile en az bir yıl en çok iki yıl için bir başkan, iki üyeden oluşan üç kişilik site yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer.

6.1.2 Kendi yönetim döneminde hizmet ve mali kusuru olmayan eski yönetim kurulu üyeleri ye-
niden yönetime seçilebilirler.

6.1.3 Kat malikleri kurulunda yönetici seçimi yapılamazsa Genel kurulun oy çokluğu kararı ile
ana gayrimenkulün bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak yönetici tayini
ister. Bu durumda yönetici hakim tarafından kat malikleri üyelerinden ya da dışarıdan se-
çilir.

6.1.4 Hakim tarafından tayin edilen yönetici mahkemenin izni alınmadan altı aydan önce değiş-
tirilemez.

6.1.5 Kat malikleri kurulu isterse dışarıdan seçilecek yönetici ile yazılı mukavele yapar ve temi-
nat isteyebilir.

6.1.6 Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu başkan ve üyelerine makul bir seviyede aylık ücret
ödenmesi kararlaştırılır.

6. 2 Yönetim Kurulu yetki ve sorumlulukları :

6.2.1 Yönetim Kurulu Site yönetimi ve sosyal faaliyetler için bir yıllık dönemde ihtiyaç duyulan
gelir ve giderler faaliyet bütçesi ve işletme projesini hazırlar. Genel kurulun onayını alır.
Seçilen yeni yönetim kurulu site yönetimini 10 gün içinde kayıtları ile birlikte devir alır.

6.2.2 Site yönetim kurulu, site yönetim merkezini yaz, kış üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine
hazır tutar. Her türlü ulaşım ve haberleşme imkanlarını sağlar.

6.2.3 Yönetim kurulu site yönetimini 634 sayılı KMK.na uygun olarak yönetilmesi, sitenin korun-
ması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınmasını sağlar

6.2.4 Ana gayrimenkulün ortak giderleri için yönetim aidatlarının düzenli olarak toplanması, gelirlerin tahsili, borçların ödenmesi, yönetim bütçesinin en ekonomik şartlarda değerlendirilmesi, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğünde tescil ettirilmesini temin eder.

6.2.5 Site yönetimine ilişkin muhasebe, personel ve yönetim kayıtlarının tutulmasını sağlar. Gelir ve gider belgeleri, fatura ve makbuzları, S.S.K. prim belgelerini usulüne uygun tanzim eder. Bu belgelerin en az beş yıl süre ile muhafazasından sorumludurlar.

6.2.6 Banka hesapları için tanzim edilmiş aylık ekstra alır, repo, çek vb. gibi kıymetli belgeler için çek bordrosu tutar.

6.2.7 Yönetim kurulu, siteyi ilgilendiren her türlü sosyal hizmetler ve işler için ücret karşılığında ‘’yönetici eleman;; ve yeteri kadar yardımcı elemanlar çalıştırır.

6.2.8 Bu elemanların sayısı ve bunlara verilecek ücretler Site Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yardımcı elemanlar, yönetici eleman emrinde çalışır ve ona karşı sorumlu olurlar. Yönetici eleman ise, site yönetim kurulunu temsil eden site yönetim kurulu başkanına karşı sorumludur. Bu elemanların işine site yönetim kurulu kararı ile son verilebilir.

6.2.9 Site Yönetim Kurulunun kararları birden (1) başlayıp sırası ile giden sayfa numaraları taşıyan
ve her sayfası noter mührü ile tasdikli karar defterine yazılarak altı ,toplantıda bulunan site yönetim kurulu üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler bu muhalefetin sebebini belirterek imza ederler.

6.2.10 Site Yönetim Kurulu sitenin ortak mekanlarını oluşturan market, kafeterya, su istasyonu, pide salonu v.b.gibi ortak yerleri sitenin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak makul süreler için protokol çerçevesinde kiraya verebilir.

6.2.11 Kat Malikleri ile Site Yönetim Kurulu arasında çıkan anlaşmazlıklar Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre çözülür.

6.2.12 Site Yönetim Kurulu kendi bağımsız bölümüne gerekli itinayı göstermeyerek çevreyi rahatsız edecek duruma gelmiş, tehlike ve çevre kirliliği oluşturan binalarının zaruri olan bakım ve onarımlarını yaptırarak masrafları ilgili kat malikinden tahsil eder.

6.2.13 Site Yönetim Kurulu ve Başkanın sorumluluğunda siteye ait bilumum gelir ve giderlerin kaydı için resmi muhasebe kayıtları tutulur. Bu kayıtlar her yıl sonunda Denetim Kurulu tarafından denetim kurallarına uygun olarak denetlenir ve hesap sonuçları raporlandırılır.

6.2.14 Tesislere ait bakım, onarım ve tamiratlar için keşif onarım belgesi tanzim edilir. Bu belgede onarımın maksadı, yeri, tarihi, cinsi, miktarı, fiyatı, tutarı, kimin yaptığı üç imza ve yönetim kurulu başkanının onayı yer alır

6.2.15 Harcama miktarı açık olmayan havuz ilaçlaması ve kimyasallar hijyenik ortamın sağlanabilmesi için havuz yönetmeliklerinde belirtilen miktarlar kadar kullanılır ve bu durum yönetim kurulunca kontrol ve takip edilir.

6.2.16 Site yönetim aidatlarını ödemeyerek veya geciktirerek yerine getirmeyen kat malikleri yüzünden zarar gören diğer kat malikleri veya Site Yönetim Kurulu, Kat Mülkiyeti Kanununun 33 maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak borç ve yükümlülüklerini yerine getirilmesi için hakimin müdahalesini isteyebilirler.

6.2.17 Site Yönetim Kurulu, site yönetiminde görevlendirdiği kişileri bu görevindeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

6.2.18 Site Yönetim Kurulu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bunda değişiklik yapan kanunlar ve diğer kanunlarla, yönetim planında belirtilen görevlerden başka özellikle aşağıdaki işleri görür;

6.2.19 Genel Kurulda alınan kararların yerine getirilmesini takip eder.

6.2.20 Kat Malikleri kurulunu gündem hazırlayıp usulüne uygun olarak toplantıya çağırır, alınan kararları yine usulüne uygun olarak karar defterine işler ve bu kararları yerine getirir. Karar defterini bittiğinde yenisini notere kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirir.

6.2.21 Tüm giderlerde her kat malikine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapan 2814 sayılı kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek miktarı, tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin vermesi gerekene aidat ve avansın tutarını tespit eder.

6.2.22 Yıllık işletme projesi ve faaliyet bütçe taslağını ve açıklamalarını kat maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen yararlananlara taahhütlü mektupla, veya elden imza karşılığı genel kurul çağrı gündemi ile birlikte bildirir. Söz konusu işletme projesi ve faaliyet bütçe taslağı genel kurulda görüşülerek karar bağlanır.

6.2.23 Site Yönetim Kurulu, siteye ait ortak yerleri günün şartlarına uygun olarak, site maliklerinin yararı doğrultusunda değerlendirir. Ortak alanlara yapılan tecavüzlerin önlenmesi, Kat Mülkiyeti Yasasına ve Site Yönetim Planına aykırılıklar için yasalara uygun önlemleri almak mecburiyetindedirler.

6.2.24 Site Yönetim Kurulu, yıllık yapmış oldukları faaliyetlerini belirli zaman ve aralıklarla uygun iletişim araçları ile duyurur.

6.3 Yönetim Kurulunun toplanması ve kararları

6.3.1 Site Yönetim Kurulu ihtiyaç gördüğü sayıda toplantı yapar.

6.3.2 Site Yönetim Kurulu, yıllık işletme projesi ve bütçe giderlerine uygun hizmetler için usulüne
uygun kararlar alır ve uygular.

6.3.3 Kararlar Yönetim Kurulu karar defterine yazılır. Toplantılarda karşı görüş bildiren üyelerin görüşleri karar defterine yazılır ve imzalanır. Ortak kararlar Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.

6.4 Yönetim Kurulunun hesap verme yükümlüğü

6.4.1 Site Yönetim Kurulu her yıl 15 Temmuz- 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan olağan toplantıda 1 Temmuz – 30 Haziran tarihine kadar (bir yıllık) elde edilen gelirlerle, yapılan giderlerin hesabını genel kurula vermekle yükümlüdür.

6.4.2 Site Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerine ilişkin gelir ve gider hesaplarının denetimine ait Denetleme Kurulu raporlarını kat malikleri kuruluna verir.

6.4.3 Ayrıca kat maliklerinin onda biri isterse, yönetim kurulu yıllık faaliyet ve hesaplarını olağan toplantılar dışında da üyelere ve temsilciler kuruluna göstermeye mecburdur.

6.5 Yönetim Kurulu hesaplarının denetlenmesi.

6.5.1 Site Yönetim Kurulunun faaliyet ve hesaplarının denetimi Denetim Kurulunca her üç ayda bir veya uygun gördüğü tarihlerde kat malikleri kurulu adına yapılır; gerekirse bu denetim Lalekent yerleşkesinde ve Yönetim merkezinde yapılır.

6.5.2 Site Yönetimine ilişkin herhangi bir kusur ve hesap ihtilafı varsa denetim kurulu gerekli incelemeyi yaparak rapor ve sonuçlarını gözden geçirmek üzere Kat maliklerine ve Temsilciler Kuruluna bildirir. Denetim ve Temsilciler Kurulunda incelenen konular görüşülmek üzere Kat Malikleri Genel kuruluna getirilir.

7. DENETLEME KURULU

7.1 Denetim Kurulunun seçimi

7.2 Kat Malikleri her yıl 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında yapacağı olağan toplantısında asil ve yedekleri ile birlikte Genel Kurul üyeleri arasından veya dışarıdan iki kişilik asil ve yedek denetim kurulu üyelerini seçer.

7.3 Kat Malikleri kurulunca seçilecek denetim kurulu asil üyelerine genel kurulca belirlenecek miktar kadar aylık ücret ödenir.

7.4 Denetim Şekli

7.2.1 Denetim Kurulu her üç ayda bir yönetim kurulunun hesaplarının muhasebe ve mali yönden
kurallara uygun olup olmadığını ve yıllık faaliyet programında yer alan işlerin yapılıp yapıl-
madığını denetler. Haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde bu denetlemeyi her zaman yapar.

7.2.2 Site yönetim kurulu Denetim kurulunun rahat çalışabilmesi için gerekli yeri ve ortamı sağlar.
İstemiş oldukları her türlü bilgi ve belgeleri kendilerine teslim eder.

7.5 Denetim Raporu

7.6 Denetim Kurulu Kat Malikleri olağan toplantısında okunmak üzere tarafsız bir gözlemle yıllık denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar. Bu rapor çoğaltılarak toplantıdan en az bir hafta önceden, Yönetim Kurulu çalışma raporu ile birlikte gönderilir. Ayrıca toplantıda okur ve gerekli açıklamalarda bulunur.

8. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

8.1 Kat malikleri veya onların bölümünde herhangi bir sıfatla oturanlar kendi veya yakınlarının
çocukları tarafından ana gayrimenkulde meydana getirilen zararları derhal ödemeye veya gidermeye mecbur oldukları gibi, çocuklarının kendilerine ayrılan yerler dışında oynamamalarını ve gürültü yapmamalarını sağlamakla yükümlüdür.

8.2 Kat malikleri, 12 yaşından küçük ve yüzme bilmeyen çocuklarını spor parklarında, yüzme
Havuzlarında, sahilde ve diğer sosyal tesislerde yalnız bulunmalarını önlemekle mesul olup ve
meydana gelebilecek olumsuzluklardan sorumludurlar .

8.3 Konutların üstünde kat ilavesi, cephe ve balkonların değiştirilmesi, kapatılması,eklenti yapıl-
ması, dış cephelerde değişiklik yapılması, dış cephelerde, panjurlarda, kapılarda renk değişik-
liği yapılması, çatı kiremitlerinin kaldırılarak başka çatı kaplama malzemeleri ile kaplanması,
yaya geçiş yollarının çeşitli şekilde daraltılarak zorlaştırılması veya engellenmesi, mevcut yaya
geçiş yerlerinin değiştirilmesi, ortak alanlarda tel örgü, çardak, kamelya , balkonların kapalı
hale getirilmesi, ortak alanlara tecavüz edilmesi, binalara ek’lenti yapılması, verandaların
genişletilmesi v.s. yapılması ancak Kat Mülkiyeti Kanununun 44’cü maddesi gereğince; kat
maliklerininlerinin beşte dördünün karar alması halinde gerekli değişiklikler yapılabilir.

8.4 Ortak yerlerde, spor ve sosyal tesislerle yapılacak değişiklik ve iyileştirmelere ilişkin tesis,
bakım ve işletme giderleri, Kat Mülkiyeti Kanununun 42 ve 43 ‘cü maddeleri uyarınca kat
malikleri tarafından karşılanır.

8.5 Sitenin tümünü ilgilendiren mülkiyetin bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi, bölü-
nen kısmın mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi temlikli tasarruflar veya sitenin dış sı-
nırlarının ihtilafı, genişlemesi, imar hakları, yol geçiş hakları gibi önemli yönetim işleri, ancak
kat maliklerinin beşte dördünün kararları çerçevesinde yapılabilir.

8.6 Sitenin tümünün veya bir kısmının harap olması, kamulaştırılması halleri ile kat mülkiyetinin
sona ermesi hususlarında, Kat Mülkiyeti Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

8.7 Temsilciler Kurulunun yetki alanı Lale Kent sitesi tasdikli İmar Planında bulunan 3194 sayılı
İmar Kanununun 5 maddesinde tanımlanan imar adası ve yerleşim planında ‘’Yönetim Pla-
nın’’da sıralanan unsurlardan oluşur.

9. İşbu yönetim planının metin ve içeriği Lalekent Sitesi Kat Malikleri Genel Kurulunun 01.08.2009 tarihli toplantısında görüşülmüş, site yönetim ihtiyaçlarına uygun olduğu sonucu oybirliği ile kabul edilmiştir. Oylamaya katılan üye sayısı 302 kişidir. Kat maliklerinin 5/4 ise 294 dir.

KAT MALİKLERİ GENEL KURULU DİVAN HEYETİ

Divan Başkanı Divan üyesi Divan üyesi
Fikret Demir Necdet Balta İsmail Özen